Čo je mediácia

Čo je mediácia

Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia sporov medzi stranami sporu, kde mediátor pôsobí ako nezávislý a nestranný sprostredkovateľ medzi týmito stranami.

Máte aj vy spor?
Neviete sa napríklad dohodnúť pri rozvode, rozdelení majetku, máte spor v práci alebo s obchodným partnerom? Pomôžem vám ho vyriešiť a dosiahnuť obojstranne výhodné riešenie.

Zvyčajne mediácia prebieha za prítomnosti oboch strán sporu. Avšak sú situácie, keď je vhodnejšie viesť mediačné stretnutia s každou stranou osobitne, bez toho, aby sa strany sporu stretli. Ide o prípady, keď vzťahy medzi stranami sporu sú natoľko vypuklé, že by zťažovali vzájomnú komunikáciu.

Čo je výsledkom úspešnej mediácie?

Spísanie dohody o ukončení mediácie, ktorá uspokojuje záujmy obidvoch strán (win – win), uvoľňuje napätie z konfliktu a zlepšuje vzájomné vzťahy. Táto dohoda je pre strany sporu záväzná.

Zároveň aj získanie nadhľadu v danom konflikte, ale aj v iných situáciách a v konečnom dôsledku aj lepšie reagovanie a zvládanie rôznorodých iných životných výziev.

Pri výkone mediačnej činnosti postupujem najmä podľa a v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mediátor vyrieši spor
Čo je mediácia


Ak k spísaniu dohody nedôjde, mediácia môže byť ukončená aj nasledovne

  • písomným vyhlásením mediátora po konzultácii so stranami sporu, že mediácia nebude pokračovať,
  • dočasným pozastavením činnosti mediátora alebo vyčiarknutím mediátora z registra mediátorov,
  • odmietnutím mediátora pripojiť svoj podpis k dohode o ukončení mediácie,
  • písomným vyhlásením strany sporu, že mediácia je skončená,
  • predložením sporu, ktorý je predmetom mediácie na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
  • uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si strany sporu v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
  • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho mediátora alebo niektorej strany sporu.


Zaujalo vás to?

Vyriešte svoj spor mediáciou už teraz


Dohodnúť si stretnutie