Mediačné služby

V akých sporoch vám viem pomôcť

Aké mediačné služby poskytujem

Obrátiť sa na mediátora vám odporúčam v sporoch, kde odkladanie riešenia by ešte viac prehlbovalo vzájomný konflikt a znižovalo tak šance na obojstranne uspokojujúce a výhodné riešenie.

Ide o prípady najmä:

  • rozvádzajúcich sa manželov alebo rodičov nežijúcich spolu, kde treba riešiť starostlivosť o deti, bývanie, financie
  • zaťažujúcich susedských sporov
  • vzájomne strategických obchodných partnerov, kde ohrozenie obchodov by ohrozilo ich existenciu 
  • sporov na pracovisku
Alternatívne mimosúdne riešenie sporu
Rodinnoprávne spory

Rozchod alebo rozvod je sprevádzaný veľa rôznymi silnými negatívnymi emóciami. A práve tu, najmä ak rozchádzajúci sa partneri majú deti, je dôležité vedieť sa dohodnúť napr. na starostlivosti o deti, výživnom, bývaní, prevzatí úveru. Častokrát však pod vplyvom emócií nie sú strany schopné nazerať na spor triezvo a najmä s ohľadom na deti. A súdy nemajú čas a priestor na prácu s rozhádanými sa stranami.

Práve tu oceníte nezávislého a nestranného mediátora, ktorý vám pomôže, aj napriek silným emóciám, dohodnúť sa.

Ďalej mediujem vyporiadanie BSM, manželské spory, partnerské spory, spory medzi príbuznými, medzi spolubývajúcimi, spory ohľadne výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, napr. zverenie detí do starostlivosti, styk s deťmi, výživné, zastupovanie dieťaťa a spravovanie jeho majetku.

 

Občianskoprávne spory

V tejto oblasti vám viem pomôcť najmä v sporoch, keď sa neviete dohodnúť viacerí spoluvlastníci ohľadne spoločnej nehnuteľnosti a je potrebné jej vyporiadanie alebo v rámci dedičských konaní, keď sa dedičia nevedia dohodnúť.

Mediácia býva tiež efektívna a úspešná pri sporoch, týkajúcich sa náhrady škody alebo zaplatenia pohľadávok.

Takisto riešim susedské spory, spory vyplývajúce z tiarch, vecných bremien, z nájomných, kúpnych zmlúv, zmlúv o pôžičke a iných zmlúv.

Pracovnoprávne spory

V rámci pracovnoprávnych sporov sa zameriavam na spory vyplývajúce zo skončenia pracovného pomeru, vyplatenia odstupného, diskriminácie na pracovisku, spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom ohľadne sociálnej politiky, spory o náhradu škody ako aj spory medzi zamestnancami navzájom.

Obchodnoprávne spory

Aj v obchodnoprávnej oblasti je dôležité, aby vzťahy medzi podnikateľmi a obchodnými partnermi boli korektné, vysporiadané a preto spormi vhodnými na mediáciu sú spory medzi spoločníkmi navzájom, spory medzi spoločníkmi a štatutárnym orgánom, spory z nezaplatených pohľadávok, spory vyplývajúce z neplnenia zmlúv, nevrátenia pôžičky, spory ohľadne porušenia obchodného tajomstva, spory vyplývajúce z nekalosúťažného konania.

Spory z oblasti autorských práv

Mediáciou je možné riešiť aj spory vyplývajúce z porušovania autorských práv, spory medzi spoluautormi

Cezhraničné spory

Keďže mediáciu vediem aj v anglickom jazyku mediujem aj cezhraničné spory vo vyššie uvedených prípadoch.

Zaujalo vás to?

Vyriešte svoj spor mediáciou už teraz