Úvod

Slide Mediačné stretnutie Vyriešte svoj spor rýchlejšie a lacnejšie Mediáciou ušetríte svoj čas, peniaze a nervy Nečakajte na termín súdneho pojednávania. Uvoľnite napätie už teraz. Pomôžem vám v tom. Kontaktujte ma

Nesúďte sa, pomôžem vám dohodnúť sa

Aké sú výhody mediácie oproti súdnemu alebo rozhodcovskému konaniu

Je menej formálna

nevyžaduje sa dodržiavanie toľkých administratívnych úkonov

Je lacnejšia

ušetríte na súdnych poplatkoch, trovách právneho zastúpenia, výdavkoch na dôkazy

Je rýchlejšia

trvá kratšiu dobu a môže začať takmer hneď od oslovenia mediátora, skrátite si tým čas riešenia sporu

Je dobrovoľná

začína len so súhlasom oboch strán, je možné ju ukončiť v ktorejkoľvek fáze

Je diskrétna

prebieha za zatvorenými dverami, bez účasti verejnosti

Je efektívnejšia

netreba dodržiavať procesné povinnosti, neexistujú tu prieťahy, námietky

Prečo si vybrať mňa

Viem ľuďom pomôcť odcykliť sa, prestať prešľapovať na mieste a posunúť sa vpred. Využívam pri tom moje odborné znalosti, vlastné životné skúsenosti, intuíciu a schopnosť vcítiť sa do ľudí.

Máte problém vo vzájomnej komunikácii s druhou stranou? Hovoríte akokeby každý inou rečou? Zmeníme aj to a vy nájdete vzájomné porozumenie.

Spokojní klienti hovoria

Obojstranná spokojnosť

V spoločnosti sme prepúšťali zopár zamestnancov a medzi nimi aj jednu „problémovú“ zamestnankyňu, ktorá sa nechcela nijak dohodnúť a robila úmyselne prieky. O mediácii nechcela ani počuť, nakoniec sa však podarilo pani mediátorke z DOHODNETEsa.sk presvedčiť ju, aby sa mediácie zúčastnila. Pomohlo to aj nám, lebo sme zistili, kde sme robili chybu a ľahšie sme sa vedeli dohodnúť.
Nina

Ozdravenie vzťahu

Doktorku Markovú sme na odporúčanie oslovili s mojím manželom počas nášho rozvodového konania. Potrebovali sme totiž poriešiť starostlivosť o deti, bývanie a financie. Počas stretnutí sme prišli na to, aké sú naše problémy, pochopili sme, čo nám obom vo vzťahu chýbalo a uvedomili si, že chceme byť spolu. Tak namiesto rozvodu sme sa opäť zblížili a ozdravili náš vzťah.
Jana

Veľká profesionalita a trpezlivosť

Nikdy by som si nepomyslela, že mediácia môže zafungovať v našom dedičskom spore s mojimi súrodencami. Nevedeli sme si majetok po rodičoch nijak rozumne podeliť a každý z nás mal rozdielne a nezlučiteľné predstavy. Potom však brat prišiel s návrhom ísť na mediáciu a hoci to nebolo ľahké, napokon sme sa s pomocou pani mediátorky Zuzany Markovej dohodli a všetci sme spokojní.
Margita

Efektívne vedenie komunikácie

Konečne sme s bývalou manželkou dospeli k dohode o nevyriešených veciach, na ktoré sme mali úplne odlišný pohľad a teraz máme slušný, korektný vzťah. A to vďaka pani mediátorke Zuzane Markovej, ktorá nám obom otvorila oči.
Martin

Ako prebieha mediácia

1.

Oslovenie/Kontaktovanie

Ak máte záujem urovnať spor mediáciou, zašlite vyplnený formulár (uvediete základné údaje o spore, kontaktné údaje) alebo ma telefonicky kontaktujte. 

Kontaktovať ma môžete a mediáciu vediem v slovenskom a anglickom jazyku.

Miestom môjho primárneho pôsobenia je Bratislava, mediáciu však vediem po celom Slovensku.

2.

Stretnutie s mediátorom

Následne podľa poskytnutých informácií vyhodnotím, či spor je vhodný na mediáciu a dohodneme si predmediačné stretnutie. Na ňom sa bližšie zoznámim so sporom a skontaktujem druhú stranu sporu za účelom dohodnutia spoločného mediačného stretnutia. 

Ak o mediáciu požiadajú obe strany sporu, dohodneme si tiež predmediačné stretnutie, na ktorom však už môžeme začať mediáciu podpísaním dohody o začatí mediácie.

Niekedy stačí jedno mediačné stretnutie, inokedy je potrebných viac stretnutí. Závisí to od množstva a náročnosti sporných otázok.

3.

Spísanie dohody, na ktorej sa strany dohodli

Po tom, ako spoločne nájdeme riešenie vášho konfliktu, spíšem dohodu o ukončení mediácie, v ktorej budú uvedené veci, na ktorých ste sa dohodli.

Ak si túto dohodu dáte následne spísať u notára do formy notárskej zápisnice alebo ju pošlete na súd alebo rozhodcovský orgán, aby ju schválil, stáva sa týmto táto dohoda „exekučným titulom“ pre prípad jej neplnenia, t.j. má rovnakú právnu silu ako právoplatné súdne alebo rozhodcovské rozhodnutie.

Mediáciu je možné začať kedykoľvek pred a aj počas súdneho konania

Aké mediačné služby poskytujem

V akých sporoch vám viem pomôcť

Mediácia občianskych sporov

Občianske

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, susedské spory, spory vyplývajúce z tiarch, vecných bremien, z vyporiadania dedičstva, z nájomných, kúpnych zmlúv, zmlúv o pôžičke a iných zmlúv, spotrebiteľské spory, spory o náhradu škody, zaplatenie pohľadávok
Mediácia rodinných sporov

Rodinné

manželské spory, partnerské spory, spory medzi príbuznými, medzi spolubývajúcimi, rozvod, vyporiadanie BSM, spory ohľadne výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, napr. zverenie detí do starostlivosti, styk s deťmi, výživné, zastupovanie dieťata a spravovanie jeho majetku
Mediácia pracovných sporov

Pracovné

spory vyplývajúce zo skončenia pracovného pomeru, vyplatenia odstupného, diskriminácie na pracovisku, spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom ohľadne sociálnej politiky, spory o náhradu škody, spory medzi zamestnancami navzájom
Mediácia obchodných sporov

Obchodné

spory medzi spoločníkmi navzájom, spory medzi spoločníkmi a štatutárnym orgánom, spory z nezaplatených pohľadávok, spory vyplývajúce z neplnenia zmlúv, nevrátenia pôžičky, spory ohľadne porušenia obchodného tajomstva, spory vyplývajúce z nekalosúťažného konania
Mediácia sporov z oblasti autorských práv

Spory z oblasti autorských práv

spory vyplývajúce z porušovania autorských práv, spory medzi spoluautormi
Mediácia cezhraničných sporov

Cezhraničné

cezhraničné spory vo vyššie uvedených prípadoch